ห้วยกระทิงหรืออ่างเก็บน้ำหมานตอนบน แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ในหน้าร้อน

สถานที่ติดต่อ